dinsdag 26 juni 2018

analyse van het AIVD rapport aangaande de dreiging van de terug gekeerde syrie strijders


Ik wil dit artikel een aantal opmerkingen maken op het rapport van de AIVD aangaande de dreiging van de teruggekeerde Syrië gangers. Het is een interresant rapport enkel ben ik van mening dat deze aangevuld dient te worden.


De AIVD schreef: Personen die terugkeren van een verblijf in een jihadistisch strijdgebied vormen een belangrijk onderdeel van de bredere jihadistische dreiging tegen Nederland. Dreiging terugkeerders in potentie groot Personen die terugkeren van een verblijf in een jihadistisch strijdgebied vormen een belangrijk onderdeel van de bredere jihadistische dreiging tegen Nederland.

De dreiging die uitgaat van terugkeerders is potentieel groot en kan variëren van radicalisering en rekrutering van personen tot het voorbereiden en plegen van aanslagen.

Ook een relatief kleine toename van het aantal terugkeerders kan leiden tot een grotere dreiging voor de Nederlandse nationale veiligheid.

Chessy: Zonder twijfel vormen deze terug gekeerde strijders een grote dreiging enkel is de dreiging wat afkomt van de bayha gevers en de lonewolfs velen malen groter, want die zijn meestal zonder sociale netwerken, geluk en een effectieve aanpak ontraceerbaar.

Het is daarom belangrijk te realiseren dat de extremisten de taken onderling goed hebben verdeeld, iedereen binnen dergelijke netwerken heeft zijn taak.

Deze netwerken zijn voor de strijd in Syrië opgezet, zoals ook het geval was in Den Haag. De dienst zou deze stelling ook delen als ze een analyse zouden maken maken vanaf het moment dat bepaalde jongeren wilde uitreizen naar Somalië en uiteindelijk in Kenia werden gearresteerd.

Enkel ging het op een gegeven moment mis en raakte ze controle kwijt toen bepaalde een andere mening hadden en deze door duwde.

Want wie had veel van deze uiteindelijke uitreizers ontdekt voordat ze bekenden waren van de diensen? Wie gaf een bepaald advies en prefereerde een bepaalde aanpak enkel deze werd toch verworpen als gevolg van de beoordeling van sommigen die het uiteindelijk verkeerd hadden?

Met wie gingen ze om? Waar kwamen ze? Wat deden ze? Hoe gingen ze te werk ? En wie deed wat? Zij zullen daar zeker het antwoord op vinden waarna ze na analysatie daarvan ook zouden moeten concluderen dat dergelijke netwerken al voor de gewapende strijd in Syrie werden opgezet.

Deze stelling zou ook door RID Den Haag moeten worden gedeeld vooral na erkenning van de hierboven beweerde zaken. Deze netwerken zijn opgezet sinds dat onder andere Abdulmalik as-Surinami, Moenier en Thijs Belmonte en anderen in het vizier kwamen. En het feit dat een enkele in gewapende conflicten verwikkeld zijn geraakt bekrachtigd deze stelling.

Er was in Den Haag een groot netwerk actief en alles was onder controle en duidelijk vandaar dat ze Kenia gearresteerd konden worden. In Den Haag alleen had je zeker vier netwerken die actief waren en allen waren onder controle totdat bepaalde verkeerde beoordelingen hebben gemaakt waardoor het overzicht wellicht verloren was.

Feit is wel dat radicalisatie wat zich uiteindelijk resulteert in het plegen van aanslagen of het daadwerkelijk aansluiten bij een terroristische organisatie door meerdere factoren wordt veroorzaakt.

Hierin zouden de terug gekeerde strijders zeker een rol als gevolg van de opgebouwde naam in kunnen spelen.

Enkel ben ik van mening dat dit voornamelijk door de predikers in de landen van herkomst middels dawa wordt veroorzaakt.

Deze dawa geschiedt zich meestal via sociale media, DF ( dahwa fardia - een op een dawa ) trajecten, lezingen als via websites.

Ik was de eerste die het DF traject aan het licht bracht, ik adviseer de diensten zich hierin te verdiepen, dit zal er zeker voor zorgen dat ze meer diepgang krijgen over hoe radicalistie op individuele basis gebeurt.

Zoals ik al sinds 2014 aangeef werden degene die enig sinds een theologisch niveau hebben opgedragen zich niet in de oorlog gebieden te voegen, maar om de jihadistische leer te verspreiden en deze te theologisch verdedigen.

Doel van deze inspanningen waren dat sympathie opwekken voor de strijdende organisaties als de theologische verspreiding van de takfirsitsche leer. Straat dawa, S4B, S4N als andere spelers zijn daar practische voorbeelden van.

Na analyse  van de velen gevoerde chat gesprekken met diverse strijders trek ik de conclusie dat ze theologische zwak zijn, waardoor ze op theologisch vlak niet gaan aanslaan vandaar dat predikers werden opgedragen hierin hun aandeel te leveren.

Ik ben van mening dat degene die systematisch onderrichten in jihadistische leer hier de grootste blaam in hebben.

Los van de politieke bijval die nodig is om dit probleem te tackelen zou de dienst zelf heel veel kunnen bereiken en fatale schade kunnen aanrichten aan deze predikers, waardoor de dreiging zich in een rap temp zal gaan afnemen.

Het grootste gevaar schuilt zich niet achter de teruggekeerde strijders maar achter de lonewolfs en de bayha gevers, ( Klik HIER voor het artikel )

De overheid zou instaat moeten zijn om deze teruggekeerde Syrie gangers in hun bewegen te beperken en daar voorwaarde aan kunnen op leggen waardoor observatie en controle wordt vergemakkelijkt.In tegenstelling tot de lonwolfs en de gene die een bayha ( eed van trouw en loyaliteit ) aan dergelijke terroristische organisaties hebben afgestaan.

De bayha ( eed van trouw en loyaliteit ) gevers zouden makkelijker te observeren zijn dan de lonewolfs.

Want de bayha ( eed van trouw en loyaliteit ) gevers staan na de bayha onderleiding van een amir in de plaats van herkomst of op sociale media. En beide scenario's zouden onder controle te houden zijn.

De lonwolfs zijn daarin tegen moeilijker tot niet in de gaten te houden dit omdat deze onafhankelijk zijn en zelf radicaliseren.

Ze radicaliseren ongemerkt, scheren hun baarden en vertonen soms geen enkel teken van radicalisatie. IS heeft daar zelfs een handboek over online gezet, daarin worden deze lonwolfs geadviseerd geen contact te zoeken met bekende extremisten om zou buiten de radar van de diensten te blijven.

Dit is de grootste jihadistische dreiging voor Nederland, om dit te tackelen moet je naast alle andere factoren toch het meeste hebben van je maatschappelijke netwerken.De AVID zei: Aanleiding voor de toename van het aantal terugkeerders is dat jihadistische strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw worden gedreven. Met name de terroristische groepering Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) verliest terrein.

De leefomstandigheden in het zogenoemde kalifaat van ISIS verslechteren steeds verder door bombardementen en een tekort aan basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg.

Chessy: Dit zijn daadwerkelijk belangrijke factoren waardoor de strijders terug keren. Maar een ander factor is dat de strijders inzagen dat ze voor een verkeerde ideaal vochten.

Ze zagen in dat IS ook heel wreedachtig is tegen haar eigen strijders, hen daar in sommigen gevallen waar ik bij betrokken was gijzelen en dat IS onrechtvaardig was en is.

Ik ben van mening dat we deze situaties in ons voordeel moeten gebruiken en ervoor moeten zorgen dat deze profielen kunnen terug keren in de maatschappij.

Deze personen kunnen belangrijke inzichten en Intel leveren, los van het feit dat hun verhaal als een belangerijke schrik factor kan functioneren waar we zeker gebruik van moeten maken.


De AIVD zei: Dreiging van terugkeerders Bij een deel van de aanslagen die sinds januari 2015 in West-Europa werden gepleegd of verijdeld, speelden terugkeerders een rol.

Zo werd bij de aanslagen in Parijs en Brussel van respectievelijk november 2015 en maart 2016 gebruik gemaakt van een mix van getrainde en aangestuurde terugkeerders, niet-Europese jihadisten en lokale ondersteuning- en faciliteringsnetwerken.

De bij deze aanslagen betrokken terugkeerders werden aangestuurd door ISIS en reisden met behulp van valse identiteiten terug naar Europa. Ze maakten vervolgens gebruik van lokale kennis en oude netwerken om de aanslagen voor te bereiden en uit te voeren.

Chessy: Los van het feit dat de aanslagen in Parijs mede door syrie gangers werd gepleegd waren er ook een aantal onder hen die een bayha had afgestaan.

Als we een globale analyse maken van alle gepleegde westerse aanslagen dan concluderen we dat we de meeste aanslagen door lonewolfs of bayha gevers werden gepleegd.

Vandaar dat ik al sinds 2014 steeds herhaal dat het grootste dreiging zich momenteel schuilt achter de bayha gevers maar vooral achter de lonewolfs.

Als er een andere observatie en controle strategie wordt gehanteerd dan ben ik er heilig van overtuigd dat we de schade kunnen gaan minimaliseren. In dit proces is veldwerk, sterke maatschappelijke netwerken en sociale media infiltraties heel belangrijk.

De AIVD moet ook investeren in de opzetting van websites, telegram kanalen, twitter accounts, facebook pagina's als andere aangelegenheden waardoor ze instaat zullen zijn om steekproeven uit te voeren om zo een desbetreffende profiel periodiek te beoordelen.De AIVD zei: Daarnaast zijn er terugkeerders waar geen directe geweldsdreiging van uitgaat, maar wel een risico. Ontwikkeling Nederlandse uitreizigers en terugkeerders 4 |

Zij maken zich bijvoorbeeld schuldig aan niet-gewelddadige activiteiten zoals rekrutering en facilitering ten bate van de gewelddadige strijd, willen opnieuw uitreizen, of dragen hun sympathie uit voor de strijd.

Zij kunnen door hun activiteiten of door het verspreiden van hun gedachtegoed anderen aanzetten tot gewelddadige handelingen.

Deze groep vormt dus wel degelijk een risico voor de nationale veiligheid. Ten slotte is er een kleine groep Nederlandse terugkeerders die het jihadisme lijkt te hebben afgezworen. Terugkeerders die momenteel geen bedreiging vormen doen dat in de toekomst mogelijk wel en vice versa.

Chessy: Bijna iedereen onder de Nederlandse strijders is naar Syire afgereisd om deel te nemen aan de globale jihad. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gevallen waarin werd beweerd dat zij uitreisde om de slachtoffers medisch bij te staan niet kloppen.

We moeten ons realiseren dat iedereen daarheen is afgereisd om te strijden en daar minimaal in de form van ribaat aan heeft deelgenomen. Ik ben van mening dat het deelnemen aan Ribaat ook valt onder terrorisme want je leverde een bewakende dienst aan een terroristische organisatie.

Enkel legt de AIVD de focus op zaken die niet relevant zijn want rekrutering en facilitering ten bate van de gewelddadige strijd zal gezien de huidige situatie moeilijk gaan, daarbij komt kijken dat ze daar andere mensen voor hebben.

De zelfde mensen die hun logistiek hebben geholpen om de uitreis te maken. Het netwerk van de Belgische Achraf de broer van Abu Imran als het netwerk van de Nederlandse Rivas speelde daar een hele belangrijke rol in.

Dat ze opnieuw willen uitreizen hangt per persoon af en dat ze hun sympathie uit voor de strijd wellicht niet onder stoelen of banken steken is bekend.

Ik ben van mening dat de AIVD een aantal zaken verkeerd ziet, ik heb een strategie ontwikkeld waardoor de dreiging met zeker 40 procent zal gaan dalen. Een rechtvaardig maar keiharde strategie die alle Intel factoren met elkaar zal gaan verbinden.De AIVD zeiVerblijfsduur is van belang De verblijfsduur in het strijdgebied van de nu in Nederland aanwezige terugkeerders loopt sterk uiteen van enkele weken tot enkele jaren.

De meesten verbleven slechts enkele maanden in het strijdgebied. Het vaststellen van de verblijfsduur in het strijdgebied is belangrijk omdat deze licht kan werpen op de ervaringen die terugkeerders in die periode opgedaan kunnen hebben.

Toch zijn in Europa ook gevallen bekend van terugkeerders die slechts zeer kort in het strijdgebied verbleven, getraind zijn en een opdracht kregen voor het plegen van aanslagen.

Chessy: De meeste syriegangers die een aanslag zouden kunnen plegen kregen hun trainingen ten tijde hun verblijf in luxe villas die als opleidingscentra funtioneerde, Klik hier voor het artikel. Een van de belangrijkste opleidingscentra bevond zich in RIF al-Mohandiseen in Syrie onderleiding van Abu Romaisa en anderen.

Wil de dienst een beeld krijgen wie van de Syriegangers een aanslag zou kunnen plegen die moet ze trachten te achterhalen wie er in dergelijke opleidingscentrums zijn getraind. Ik schreef hier al sinds 2014 over en weet wie en wat en hoe.

Komt er op neer dat een ieder die dergelijke trainingen en studies heeft genoten een aanslag zou kunnen plegen.

Je hebt als gevolg van de opleiding niet veel tijd nodig om te leren om te gaan met wapens als het maken van bommen. Dus de duur van verblijf heeft geen toegevoegde waarde het zou wel een indicatie tot andere zaken kunnen zijn.

Het is heel simpel, breng de syriegangers in kaart, leg beperkingen op en creëer een effectieve allesomvattende strategie waardoor je controle krijgt over de syriegangers, bayhagevers als lonewolfs.De AIVD zei: Desillusie speelt in veel gevallen een belangrijke rol bij terugkeer. Dat sommigen teleurgesteld terugkeren, wil niet zeggen dat ze hun radicale ideeën of gewelddadig gedrag hebben afgezworen. Tegenvallende ervaringen in het strijdgebied leiden er meestal niet toe dat jihadistische denkbeelden de rug worden toegekeerd.

Chessy: Dit klopt, ze zijn als gevolg van een ideaal afgereisd en de opgelopen teleurstellingen in de dragers van deze ideologie als in het hele Syrie avontuur houdt niet in dat ze de ideologie verwerpen.

Daarom moet geinfesteerd worden in de theologische weerlegging van deze ideologie. Ik ben van mening dat de dienst allianties met Islamitische stromingen moet creëren om deze gedachtegoed op lange termijn op theologisch te bestrijden. Dit zal zeker niet het geval zijn met leden van de moslimbroederschap die infeite deze dreiging hebben gereeerd, klik HIER voor het artikel

De dienst kan er voor kiezen om deze allianties aan te gaan, deze af te dwingen, gedeedeetelijk op afstaand tot stand te brengen zonder dat de gebruikte weet dat hij gebruikt wordt of ze kunne ervoor kiezen om dit zelf te doen.

Dan moeten voor de de theologische bestrijding van deze idealogie zelf websites gaan opbouwen die op een kundige manier alle schijnargumenten weerleggen, dit zal veel vruchten gaan afwerpen.De AIVD zei: De dreiging die uitgaat van toekomstige terugkeerders is naar verwachting groter dan die van de groep die voor 2017 is teruggekeerd naar Nederland.

De dreiging is meerledig; naast een toename van de geweldsdreiging op korte termijn kunnen ook niet-gewelddadige activiteiten als rekrutering en facilitering op langere termijn leiden tot de vorming van nieuwe internationaal vertakte jihadistische netwerken in Nederland.

Daarbij komt kijken dat als ze geen leidende rol hebben onder bevel staan van een amir. Het kan wel zijn dat ze netwerken gaan opbouwen. Vandaar dat sociale netwerken als veldwerk vandaag de dag heel belangrijk zijn, deze factoren hebben in het verleden hun effectiviteit bewezen.

Chessy: In grote lijnen zou dit kunnen kloppen enkel maakt dat naar mijn inziens niks uit. De AIVD zei eerder in het rapport;  Dat sommigen teleurgesteld terugkeren, wil niet zeggen dat ze hun radicale ideeën of gewelddadig gedrag hebben afgezworen.

Het feit dat iemand door omstandigheden langer of korter daar verbleef zal niks aan de situatie veranderen.De AIVD zei: Toekomstige terugkeerders zijn naar verwachting in veel gevallen ideologisch meer gehard dan de groep die al is teruggekeerd. Kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn waarschijnlijk geïndoctrineerd met jihadistische lesstof.

Chessy: Dit hoeft niet het geval te zijn aangezien het lesstof het zelfde is. Uit onderzoek blijkt dat de jihadisten voordat ze in welke form dan ook gaan deelnemen aan de gewapende strijd, ze eerst een aantal weken trainingen krijgen.

Dergelijke trainingen werden al in een vroeg stadium na aankomst ingepland  dus het feit dat iemand langer of korter in een strijdgebied heeft doorgebracht heeft geen toegevoede waarde, ze hebben dezelfde trainingen genoten.

Na de studie en trainingen en het behaalde certificaat kunnen ze pas daadwerkelijk deelnemen aan de gewapende strijd het zij operaties of ribaat.

Da behaling van de certificaat worden deze lessen verder niet echt meer geven want daar hebben ze als gevolg van de strijd geen tijd voor.

Het klopt wel dat ze wellicht getraumatiseerder zijn dan degene die eerder terug komen, dit zou zeker voor meer problemen gaan kunnen zorgen, wellicht wordt dit door de AIVD bedoeld.De AIVD zei: Vrijwel alle op dit moment uit gereisde Nederlanders verblijven inmiddels minstens een jaar in het strijdgebied.

Gezien de strijdervaring die velen van hen hebben opgedaan zijn de capaciteiten van toekomstige terugkeerders doorgaans groter dan die van de groep die tot nu toe is teruggekeerd.

 Daarnaast hebben deze terugkeerders tijdens hun verblijf in het strijdgebied contacten opgebouwd met regionale extremisten en andere al dan niet teruggekeerde Europese ISIS-leden.

Chessy: Dit klopt niet helemaal want deze opleidingen krijgen ze allemaal eenmalig in het begin van hun aankomst. Ze beginnen met het theologische gedeelte waarna ze na positieve afronding naar gewapende trainingen overschakelen.

Dus op dit punt zijn ze even gevaarlijk enkel is degene die veel slagvelden heeft gevoerd getrainder dan iemand die dat niet of weinig deed.De AIVD zei: Naar verwachting zullen niet alle Nederlandse uitreizigers terugkeren naar ons land. Zo zal een deel van de mannelijke uitreizigers waarschijnlijk om het leven komen op het slagveld. Ook indien ISIS het volledige territorium kwijtraakt, is het zeer aannemelijk dat deze groepering in enige vorm blijft bestaan in de regio.

Chessy: Het grootste probleem is niet dat IS in de regio blijft bestaan maar de netwerken die in Nederland gecreëerd gaan worden. Het probleem kan helemaal uit de hand lopen als er niet effectief wordt ingegrepen.De AIVD zei; Conclusie De AIVD verwacht in de toekomst druppelsgewijs meer terugkeerders, die een grotere dreiging vormen dan voorheen. Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk.

Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden. Terugkeerders zijn onderdeel van de jihadistische dreiging tegen Nederland.

Aandacht voor bijvoorbeeld thuisblijvers die geïnspireerd of gestimuleerd zijn om aanslagen te plegen of te faciliteren en buitenlandse jihadistische netwerken blijft ook nodig. Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV (nctv.nl) is de ‘Aanpak terugkeerders’ te vinden. Hierin wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die worden ingezet om de potentiële dreiging die van terugkeerders uitgaat te verminderen.

Chessy: Conclusie: Ik ben van mening dat er geen onderscheid bestaat tussen degene die eerder zijn terug gekeerd zijn en degene die dat op een latere basis heeft gedaan.

Dit omdat ze beiden in een vroeg stadium na aankomst dezelfde theologische als militaire opleidingen hebben genoten.

Ik deel de mening dat van iedere terugkeerde afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is.

Dit kunnen ze enkel doen als ze de strijders de afgelopen jaren op afstand via sociale media infiltraties te voet hebben gevolgd.

Ik deel de mening dat aandacht voor bijvoorbeeld thuisblijvers die geïnspireerd of gestimuleerd zijn om aanslagen te plegen of te faciliteren en buitenlandse jihadistische netwerken nodig blijft. Enkel vind ik dat het op een andere manier gedaan moet worden,.

Ik heb een strategie ontwikkeld waardoor alle factoren met elkaar verbonden worden. Deze strategie heeft in het verleden zijn vruchten afgeworpen en zou als deze niet door derde werd gedwasboomt veel succes hebben gemaakt.

Verder ben ik van mening dat de grootste gevaar zich momenteel schuilt achter de bayhagevers en de lonwolfs.

Update volgt

Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.